कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना


कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना  राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपाल, भूमिअधिकारबाट वञ्चितहरुको राष्ट्रिय सङ्गठन हो । राष्ट्रिय कार्यालय ठिमुरा, चितवनमा वेस भई मुलत २ नंं. प्रदेशका जिल्लामा केन्द्रितभई कामगर्नेगरी मञ्चलाई निम्नअनुसार कर्मचारी आवश्यक भएको हुँदा ईच्छुक र योग्य व्यक्तिहरुबाट दरखास्तआह्वान गरिन्छ ।                   पद       अभियान संयोजक   आवश्यक संख्या  १ जना न्यूनतम योग्यता समाजशास्त्र,मानवशास्त्र बिषयमास्नाकोत्तर वा सो सरह गरी वकालत, अभियान र सामाजिक  आन्दोलनमा कम्तिमा ५ वर्षको  अनुभवभएको    । पद   अनुगमन तथा मुल्याङ्कनअधिकृत    आवश्यक संख्या  १ जना न्यूनतम योग्यता समाजशास्त्र, मानवशास्त्र विषयमास्नातक वा सो सरह गरी अनुगमनतथामुल्याङ्कनविषयमाकम्तिमा ३ वर्षको अनुभव भएको    । आवेदन २०७५ साल असोज १५ भित्र मञ्चको सचिवालय भूमिघर धापासीमा सिधै आएर वा ईमेल ठेगाना nlrfnepal@yahoo.com मापठाउन सकिनेछ । आवेदनका साथमा बायोडाटा, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको फोटोकपी एवम् अनुभवका प्रमाणपत्रहरु सङ्लग्नगर्नुपर्नेछ । उल्लेखित पदहरुको विस्तृत कार्यविवरणको लागि nlrfnepal.orgमा हेर्नुहोला । पद  अभियान संयोजक  आवश्यक संख्या  १ जना  न्यूनतम योग्यता  समाजशास्त्र, मानवशास्त्र बिषयमा स्नाकोत्तर गरी वकालत, अभियान र सामाजिकआन्दोलनमा  कम्तिमा ५ वर्षको अनुभव भएको    । कार्यविवरणहरु   मञ्चको स्विकृत आवाधिककार्यक्रमको गुणात्मक तवरले कार्यान्वयनगर्ने, गराउने ।   आवस्यकताअनुरुपअभियान योजनातर्जुमा गरी वकालतएवं अभियानकार्यको सहजीकरण गर्ने ।   संगठन विकासको योजनाबनाई सोको कार्यान्वयनगर्ने । र सोको सवलीकरण र परिचालनगर्ने ।   समुदाय र जिल्लामञ्चको नियमित भ्रमण गरी उनिहरुको अभियान योजनातर्जुमा र कार्यान्वयनमा सघाउने ।   जिल्लाभूमिअधिकार मञ्चलाई कोष अभिवृद्दिमा सघाउने।   राष्ट्रिय मञ्च, जिल्लामञ्च, सरकारी÷गैर सरकारी संघ÷संस्थासँग समन्वय र सम्बन्धविकास गर्ने ।   मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक प्रतिवेदनतयार पारी सचिवालयमाबुझाउने ।   विभिन्नतालिम, गोष्ठी, फिल्ड भ्रमण, अभियानआदिको गुणात्मक प्रतिवेदनतयार पार्ने र प्रशारण गर्ने ।   जनसंगठन, भूमिअधिकार, वकालत, अभियान, नेतृत्वविकास आदिविषयमातालिमको सहजीकरण गर्ने । आवस्यकम्यानुअलहरु तयार गर्ने ।   समुदाय र जिल्लातहमाशिबिर, सम्मेलन आदिको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने ।   अनुगमनतथामुल्याँकन योजनाअनुरुपकार्य भएको निश्चितगर्ने ।    नियमित रुपमा सहभागीमूलक समीक्षातथामनन् प्रक्रियाको आयोजना गरी कार्यक्रमएवं अभियानको समीक्षागर्ने र सिकाईको आधारमाकार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनमाल्याउने।    कर्मचारी टिमको प्रमुखको रुपमाआवस्यक संयोजन र व्यवस्थापनगर्ने ।    अध्यक्षको परामर्शमाअन्यकार्य गर्ने । पद  अनुगमनतथामुल्याङ्कनअधिकृत  आवश्यक संख्या  १ जना  न्यूनतम योग्यतासमाजशास्त्र, मानवशास्त्र विषयमा स्नातकगरी अनुगमन तथामुल्याङ्कनविषयमाकम्तिमा ३ वर्षको अनुभव भएको    । कार्यविवरण    मञ्चको अनुगमनतथामुल्याँकनको कार्ययोजनातथा फ्रेमवर्क तयार गरी पुर्णरुपले लागु गराउने ।   प्रगति मापकबाट कार्यक्रमको गुणात्मक सुचना संकलनतथा लेखाजोखागरि सचिवालयमाबुझाउने ।    वार्षिक योजनामाउल्लेख भएबमोजिमकागतिविधिहरु उचिततवरले कार्यान्वयनएकिनगर्न नियमित रुपमा सहभागीमुलकतरिकाले अनुगमनगर्ने व्यवस्थामिलाउने ।    बेसलाईन अध्ययन, मध्यावधिमूल्याङ्कन र अन्तिमनमूल्याङ्कनमाआवश्यककार्य गर्ने ।  कार्यरत क्षेत्रको वेसलाईन र परिमाणात्मक उपलव्धीका सूचनाहरु व्यवस्थित ढंगले अभिलेख र उपयोग गर्ने ।    जिम्मेवारी क्षेत्र अन्तर्गतकाकामको सहभागीमूलक तरीकावाट समीक्षा र मनन्गरि संख्यात्मकतथा गुणात्मक उपलव्धी, सिकाई र चुनौतीहरुको अभिलेखन गर्ने  ।   संकलीत तथ्याङ्क तथा सूचना प्रशोधन, व्यवस्थापन र अद्यावधिक गर्ने    ।  संगठनको विस्तृत विवरण अद्यावधिक, अपडेट र विश्लेषण गरी प्रतिवेदनहरु बनाउने ।    आवश्यकतानुसार कार्यक्रमको अनुगमनकालागिनियमीतफिल्ड भ्रमणगर्ने    । प्रत्येक जिल्ला र समग्र कार्यक्षेत्रको डाटा व्यबस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने    ।   मञ्चका सवै गतिविधिहरु र त्यसवाट प्राप्तउपलव्धि र सिकाईहरुको व्यवस्थितअभिलेख राखी ज्ञान व्यवस्थापनगर्ने     ।  संस्थाले गरेकाकाम र त्यसको नतीजाझल्कने नतीजामुखीप्रतिवेदनतथा कभरेज फारम मासिक÷त्रैमासीक÷वार्षीक रुपमातयारगर्ने     ।   मञ्चको वेवसाइट अधवाधिकगर्ने ।     गतीमापकअनुगमनऔजारबारे गाउँ, जिल्लातथा राष्ट्रिय मञ्चका सदस्यहरुलाइअभिमुखीकरण गराई उचीतअभ्यास भएको सुनिश्चीतगर्ने ।    अभियान संयोजकको परामर्शमाअन्यकामगर्ने ।